Những khái niệm cơ bản về An toàn thông tin

Hệ thống thông tin được chia thành 3 phần chính: phần cứng, phần mềm và kết nối với mục đích ...
Chi tiết

Nội dung kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
Các nội dung cơ bản của kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hệ thống thông tin Các sản ...
Chi tiết

Danh mục văn bản pháp luật quy định an toàn thông tin

Quy định an toàn thông tin
Các văn bản pháp luật quy định an toàn thông tin năm 2023 Danh sách văn bản quy phạm pháp ...
Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

An toàn thông tin
Để chuẩn bị cho chính phủ điện tử, tích hợp, liên thông dữ liệu; Bộ TTTT đã ra nhiều văn ...
Chi tiết